FAQ

Czy do SE można aplikować przed obroną pracy magisterskiej? Czy na czas studiów trzeba przenieść się do Warszawy? Czy możliwe jest łączenie studiów w Szkole Edukacji z pracą? Zebraliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Szkoły Edukacji.

Studiowałem chemię. Czy po studiach na ścieżce matematycznej w Szkole Edukacji będę mógł uczyć matematyki w szkole?
więcej

Tak. Również, gdyby skończył Pan fizykę albo inny kierunek pokrewny dla matematyki. Absolwenci Szkoły Edukacji są rozchwytywani na rynku pracy. W tym roku już w listopadzie otrzymywaliśmy dla nich pierwsze oferty.

Studenci, którzy kończyli studia na kierunkach pokrewnych dla matematyki, zatrudniani są w szkołach na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela danego przedmiotu dają również studia na kierunku, którego efekty kształcenia, w zakresie wiedzy i umiejętności, obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym.

Jestem po obronie, ale jeszcze nie odebrałam dyplomu. Czy mogę aplikować do Szkoły Edukacji?
więcej

Tak, wystarczy zaświadczenie z dziekanatu o obronie. Kopię dyplomu można dostarczyć w późniejszym terminie.

Mam obronę dopiero we wrześniu. Czy mogę aplikować?
więcej

Tak. Przyjęcie na studia do czasu obrony będzie miało charakter warunkowy. Dyplom ukończenia studiów w SE otrzyma Pan/i po złożeniu dyplomu ukończenia studiów kierunkowych.

Język polski nie jest moim pierwszym językiem, czy mogę podjąć studia w Szkole Edukacji?
więcej

Tak. Zgodnie jednak z zasadami rekrutacji, w przypadku kandydatów, dla których język polski nie jest językiem pierwszym wymagane jest poświadczenie biegłości językowej w zakresie języka polskiego na poziomie co najmniej B2, w przypadku wyboru ścieżki matematycznej, biologicznej i historycznej oraz co najmniej C1 dla ścieżki polonistycznej.

Czy muszę się przeprowadzić do Warszawy na czas studiów w Szkole Edukacji?
więcej

Zajęcia w SE odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku. Codzienne dojazdy będą na pewno sporym obciążeniem. Osoby spoza Warszawy, które zdecydują się na przeprowadzkę do stolicy mają pierwszeństwo w ubieganiu się o stypendium. Finansujemy również jednoosobowy pokój w akademiku UW.

Chciałbym ubiegać się o stypendium? Jakie są szanse na uzyskanie dofinansowania?
więcej

Duże, pod warunkiem, że kandydat spełnia kryteria określone w regulaminie. Dzięki fundatorowi – Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności dysponujemy pulą kilkudziesięciu stypendiów.

Czy studenci Szkoły Edukacji będą ubezpieczeni?
więcej

Tak, od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków.

Jak będą zorganizowane zajęcia w ciągu dnia? W jakich godzinach będą się odbywać?
więcej

Praktyki w szkołach odbywają się od poniedziałku do czwartku w godzinach przedpołudniowych (zwykle od godz. 8 do 13). Po południu, od godziny 15 do 18, studenci uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez kadrę Szkoły Edukacji. W piątek przewidziane są jedynie zajęcia akademickie.

Gdzie będą odbywać się praktyki?
więcej

SE współpracuje z siecią ponad 30 szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które zostały starannie wybrane. Nauczyciele, którzy w nich pracują, uczestniczyli w szkoleniach z udziałem ekspertów krajowych, trenerów programu „Szkoła Ucząca Się”, a także specjalistów z Uniwersytetu Columbia. Lista szkół jest dostępna na stronie naszej stronie internetowej.

Czy Szkoła Edukacji zapewnia praktyki na wszystkich poziomach edukacyjnych?
więcej

Tak, zapewniamy praktyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Czy możliwe jest łączenie studiów w Szkole Edukacji ze studiami doktoranckimi?
więcej

Tak, w wielu przypadkach da się je połączyć. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie.

Czy możliwe jest łączenie studiów w Szkole Edukacji z pracą?
więcej

Z pracą na pełny etat – niestety nie, ponieważ studia w SE prowadzone są w trybie dziennym, zajęcia odbywają się codziennie w dni robocze (weekendy są wolne). Da się je jednak połączyć z pracą na część etatu. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie.

Czy możliwe jest łączenie studiów w Szkole Edukacji z pracą w szkole?
więcej

Tak, jest to możliwe, ale w niewielkim wymiarze godzin. Zajęcia w SE odbywają się od poniedziałku do piątku. Przed południem studenci są w szkołach praktyk. Po południu odbywają się zajęcia na uczelni.

Jestem nauczycielem w szkole, z końcem roku szkolnego kończy się moja umowa o pracę. Czy mogę aplikować do Szkoły Edukacji?
więcej

Tak, zapraszamy wszystkich, których staż pracy w szkole nie przekracza 10 lat. Studia w SE są doskonałym sposobem na zdobycie nowych kwalifikacji i poszerzenie kompetencji, zarówno zawodowych, jak i osobistych. To może być również dobry początek dla osób, które zamierzają powrócić na szkolny rynek pracy. SE wspiera swoich absolwentów w znalezieniu pracy po ukończeniu studiów.

Jaki jest limit wieku kandydatów?
więcej

Nie ma limitu wieku. Kandydować mogą zarówno tegoroczni absolwenci jak i osoby, które uzyskały dyplom w latach ubiegłych. W rekrutacji mogą wziąć udział również osoby, które chciałyby zostać nauczycielami, są absolwentami zgodnych ze ścieżkami w Szkole Edukacji studiów przedmiotowych, a dotychczas pracowały w innych zawodach lub powracają na rynek pracy po dłuższej przerwie. W przypadku osób pracujących w szkole, zgodnie z zasadami rekrutacji ich staż pracy nie powinien przekroczyć 10 lat.

Nie rozumiem różnicy między mentorami a tutorami? Kto będzie opiekował się studentami, i w jak dużych grupach będziemy pracować?
więcej

Każdy student będzie pod indywidualną opieką tutora – nauczyciela akademickiego prowadzącego zajęcia w Szkole Edukacji. Poza tym, podczas zajęć w szkole (praktyk), studentowi będzie towarzyszyć mentor – nauczyciel języka polskiego lub matematyki.

Czy jako student mogę korzystać z biblioteki UW?
więcej

Tak. Każdy student może korzystać z zasobów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Studenci mają też dostęp do biblioteki Szkoły Edukacji zawierającej najlepsze światowe publikacje na temat dydaktyki.

Studia podyplomowe, ale dzienne? Czy to nie pomyłka?
więcej

Studia podyplomowe w Szkole Edukacji są nietypowe. Prowadzone są w trybie dziennym, a nie jak większość studiów podyplomowych w trybie zaocznym. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku między innymi dlatego, że ich integralną częścią są codzienne praktyki w szkołach.

Na stronie widziałem logo Uniwersytetu Columbia? Jak Państwo z nimi współpracujecie? Czy zajęcia prowadzone są po angielsku?
więcej

Szkoła Edukacji jest inspirowana doświadczeniami i dorobkiem Kolegium Nauczycielskiego Uniwersytetu Columbia (Teachers College, Columbia University) – jednego z najlepszych na świecie ośrodków kształcenia nauczycieli. Eksperci i wykładowcy Teachers College jako konsultanci brali udział w każdym etapie powstawania Szkoły Edukacji, przygotowania kadry dydaktycznej oraz opracowania programu merytorycznego. Szkoła Edukacji ściśle współpracuje z Teachers College, którego profesorowie prowadzą w SE gościnne wykłady. Zajęcia są tłumaczone, ponieważ językiem wykładowym Szkoły Edukacji jest język polski.

Czym te studia różnią się od innych pedagogicznych
więcej

Prawie wszystkim. Studia w Szkole Edukacji są innowacyjne ponieważ:

  • studenci na co dzień są na praktykach w szkole: w ten sposób mogą obserwować jej pracę, stosować w praktyce to, o czym uczą się podczas zajęć dydaktycznych, konsultować swoją pracę, doświadczenia, ewentualne wątpliwości z mentorami w szkołach praktyk oraz swoimi tutorami ze Szkoły Edukacji, systematyczne poddawać refleksji swoje postępy w nauce i planować dalszy rozwój;
  • jest to kurs przygotowania pedagogicznego ale też nauka dydaktyki, psychologii, a także rozwój zdolności menedżerskich, liderskich i twórczych, między innymi w ramach takich zajęć jak: tożsamość i zasoby osobiste nauczyciela, emisja głosu, geografia społeczna szkoły, kompetencje wychowawcze i komunikacyjne;
  • dają możliwość nie tylko zdobycia kwalifikacji nauczycielskich absolwentom, ale też doskonalenia kwalifikacji początkującym nauczycielom. 

Jestem dyrektorką szkoły. Nauczyciel z mojej szkoły chciałby wziąć udział w studiach – czyli ubiega się o bezpłatny urlop. W jaki sposób skorzysta na tym szkoła oraz nauczyciel?
więcej

Program studiów SE został opracowany we współpracy z polskimi specjalistami oraz ekspertami z jednego z najlepszych uniwersytetów na świecie – nowojorskiego Uniwersytetu Columbia.

Absolwent Szkoły Edukacji, jako nauczyciel, zapewni więc wysoką jakość nauczania w swojej macierzystej szkole. W trakcie studiów zdobędzie umiejętność profesjonalnego planowania, monitorowania i modyfikowania lekcji w zależności od potrzeb uczniów, będzie również przygotowany do pracy jako wychowawca.

Przez 10 miesięcy student Szkoły Edukacji będzie uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez wysoko wykwalifikowaną kadrę akademicką. Będzie pod indywidualną opieką tutora (nauczyciela polonisty lub matematyka, doświadczonego w praktyce szkolnej). Oprócz tego, będzie obserwować i prowadzić fragmenty, a potem całe lekcje, pod czujnym okiem mentora (nauczyciela polonisty lub matematyka), w jednej z naszych szkół praktyk.

W pierwszy dwóch latach po zakończeniu studiów absolwent będzie mógł skorzystać z merytorycznego wsparcia kadry akademickiej SE, a szkoła  – z bezpłatnych szkoleń dla kadry pedagogicznej, które przygotują wykładowcy SE.

Na jakie wsparcie mogę liczyć jako absolwent Szkoły Edukacji?
więcej

Każdy absolwent, który podejmie pracę w szkole w ciągu dwóch lat po zakończeniu Szkoły Edukacji, i zgłosi się do programu wsparcia absolwenta, będzie objęty indywidualną opieką doświadczonego nauczyciela. Opieka ta będzie obejmowała wspólne wyznaczanie celów rozwoju nauczyciela oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów.

Czy jako absolwent Szkoły Edukacji mam większe szanse na zatrudnienie w szkole?
więcej

Tak. Zatrudnienie absolwenta SE przekłada się na konkretne korzyści dla szkoły. Absolwent SE jest lepiej przygotowany do wyzwań, jakie stawia przed nim praca nauczyciela niż osoby, które przeszły zwykły kurs dający uprawnienia pedagogiczne. W trakcie studiów zdobywa praktyczne doświadczenia w szkole praktyk, omawia je z innymi studentami, konsultuje z doświadczonymi nauczycielami. Ponadto przez rok po rozpoczęciu pracy w szkole otrzymuje bezpłatne wsparcie doświadczonego mentora. Szkoła zatrudniająca absolwenta SE, może skorzystać z darmowego szkolenia prowadzonego przez wykładowcę SE.

Jestem nauczycielem, brałem udział w szkoleniach OK. Czy Szkoła Edukacji współpracuje z SUS i Centrum Edukacji Obywatelskiej?
więcej

Tak. SE współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelski i programem „Szkoła Ucząca Się”. Mentorzy SE uczestniczyli m.in. w szkoleniach prowadzonych przez trenerów SUS.

Jaką rolę w SE pełni Polsko-Amerykańska Fundacji Wolności? 
więcej

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest pomysłodawcą oraz fundatorem Szkoły Edukacji PAFW i UW. Utworzenie Szkoły Edukacji wynika z wieloletnich obserwacji i doświadczeń oraz jest dopełnieniem programów edukacyjnych (między innymi programu „Szkoła Ucząca Się”), które PAFW prowadzi od 2000 roku. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.pafw.pl

Kolejne pytania związane ze studiami w Szkole Edukacji prosimy przesyłać na adres  kontakt@szkolaedukacji.pl.