Program stypendialny

Studenci Szkoły Edukacji PAFW i UW mogą otrzymać stypendium, które będzie wypłacane przez 10 miesięcy nauki. Ma ono przede wszystkim pomóc w utrzymaniu się słuchaczom spoza Warszawy i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Do ubiegania się o stypendium uprawnione są osoby, które pozytywnie przejdą rekrutację do Szkoły Edukacji PAFW i UW oraz które spełniają łącznie następujące kryteria:

  • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka;
  • osiągnęli na studiach wyższych ocenę końcową nie niższą niż 4.0.

Pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium otrzymają osoby, które:

  • pochodzą spoza Warszawy lub/i mieszkają poza Warszawą; w szczególności mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 50 tys. mieszkańców. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty ogłoszenia naboru do Szkoły Edukacji na stronie www.szkolaedukacji.pl,
  • pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej [1].

Liczba miejsc w Szkole Edukacji oraz liczba stypendiów jest ograniczona. Kandydaci z pierwszej tury mają większe szanse na uzyskanie stypendium. Stypendium wynosi 2 tysiące złotych miesięcznie i jest wypłacane przez 10 miesięcy nauki w Szkole.

[1] W roku akademickim 2017/2018 warunek ten spełniają osoby, które udokumentują, że w ich rodzinie miesięczny dochód w przeliczeniu na osobę wynosi nie więcej niż 1400 zł brutto lub 1600 zł brutto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Kandydaci zainteresowani ubieganiem się o stypendium powinni zaznaczyć to we wniosku rekrutacyjnym.