Bezpłatne kursy doskonalące umiejętności nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Od roku akademickiego 2017/2018 Szkoła Edukacji prowadzi cykl bezpłatnych kursów dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Oferta kursów jest skierowana do czynnych nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy chcą rozwinąć warsztat nauczycielski w jednym z dwóch obszarów: umiejętności przedmiotowych lub umiejętności wychowawczych.

W obszarze zagadnień przedmiotowych kurs skierowany jest do nauczycieli języka polskiego i matematyki. W kursie pedagogiczno-wychowawczym mogą uczestniczyć nauczyciele dowolnego przedmiotu.

Celem pracy każdej z grup jest:

  • doskonalenie umiejętności w zakresie określonym przez program kursu, oparty na wiedzy naukowej na temat nowoczesnych metod pracy z uczniem;
  • reagowanie na indywidualne potrzeby uczestników, w tym potrzeby wynikające z wdrażanej reformy edukacji;
  • wprowadzanie proponowanych rozwiązań w pracy uczestników i omawianie ich efektów.

Tematyka kursów w roku 2017/2018

  • dydaktyka literatury i języka polskiego,
  • dydaktyka matematyki,
  • kompetencje wychowawcze i komunikacyjne.

Szczegółowe opisy kursów i ich efekty

Terminy i godziny spotkań

Każdy kurs to 60 godzin ćwiczeń, wykładów i warsztatów odbywających się podczas piętnastu 3,5 godzinnych spotkań. Zajęcia odbywają się  raz na dwa tygodnie w siedzibie Szkoły Edukacji PAFW i UW przy ulicy Banacha 2c w Warszawie.  Kursy kończą się w czerwcu 2018 roku.

Godziny zajęć: od godz. 16.00 do 19.30

Kurs dydaktyki literatury i języka polskiego odbywa się w co drugi wtorek. Daty spotkań (wtorki): 24.10, 7.11, 21.11, 5.12, 9.01, 30.01, 13.02, 27.02, 13.03, 27.03, 10.04, 24.04, 8.05, 22.05, 5.06.

Kurs dydaktyki matematyki odbywa się w co drugą środę. Daty spotkań (środy): 25.10, 8.11, 22.11, 6.12, 10.01, 31.01, 14.02, 28.02, 14.03, 28.03, 11.04, 25.04, 9.05, 23.05, 6.06.

Kurs kompetencje wychowawcze i komunikacyjne odbywa się w co drugi czwartek. Daty spotkań (czwartki): 26.10, 9.11, 23.11, 7.12, 11.01, 1.02, 15.02, 1.03, 15.03, 29.03, 12.04, 26.04, 10.05, 24.05, 7.06

Warunkiem zgłoszenia jest:

  • wypełnienie formularza zgłoszeniowego,
  • załączenie krótkiego listu motywacyjnego uzasadniającego potrzebę skorzystania z kursu,
  • poświadczenie, że w bieżącym roku szkolnym uczestnik jest nauczycielem aktywnym zawodowo.

CHARAKTERYSTYKA KURSÓW

1. Dydaktyka literatury i języka polskiego

Kurs dydaktyki literatury i języka polskiego dla nauczycieli służy przede wszystkim zapoznaniu uczestników z najnowszymi kierunkami edukacyjnymi w zakresie języka ojczystego oraz ćwiczeniu i doskonaleniu kompetencji nauczycielskich w tym zakresie. W trakcie kursu w szczególny sposób skupimy się na wyzwaniach związanych ze zmianami w edukacji – pracy z obowiązującą podstawą programową, zwłaszcza w obszarze czytania i retoryki.

Zagadnienia merytoryczne zbudowane będą wokół zagadnień związanych z odbiorem tekstów literackich i nieliterackich oraz tekstów kultury, interpretacją poezji i prozy (także innych zjawisk artystycznych obecnych we współczesnej kulturze) oraz tworzeniem (rozumianym nie tylko jako „pisanie wypracowań”). Z kolei zagadnienia językowe wprowadzane będą w sposób funkcjonalny, osadzony w spojrzeniu komunikacyjnym i praktycznym.

Cechą wyróżniającą kursu jest ujęcie klasycznych zagadnień polonistyki szkolnej w optyce współczesnych technik kształcenia umiejętności mówienia, słuchania, interpretowania tekstów kultury i pisania, których skuteczność potwierdzona została badaniami strategii nauczania i uczenia się.

2. Dydaktyka matematyki

Kurs łączy w sobie wiedzę i umiejętności związane z nauczaniem kluczowych działów matematyki szkolnej z umiejętnościami nauczycielskimi niezbędnymi w nauczaniu takich procesów jak: analiza informacji, budowanie modeli matematycznych, budowanie strategii rozwiązywania problemów matematycznych, rozumowanie i argumentacja. Charakterystyczną cechą kursu jest silnie nastawienie na rozwijanie u uczestników umiejętności rozpoznawania trudności uczniów związanych z uczeniem się matematyki i umiejętności doboru metod pokonywania tych trudności.

3. Kompetencje wychowawcze i komunikacyjne

Kurs „Kompetencje wychowawcze i komunikacyjne” odpowiada na zawsze silną u nauczycieli i nauczycielek potrzebę doskonalenia ich umiejętności psychopedagogicznych. Stanowią one ważny element pedagogicznego mistrzostwa, obok wiedzy merytorycznej i kompetencji dydaktycznych. Więcej nawet: są warunkiem skutecznego używania każdej innej z nauczycielskich sprawności.

Kompetencja opisywana jest zwykle w trzech aspektach: wiedzy, umiejętności i postaw. W każdym z tych obszarów uczestnicy kursu zgromadzili już zapewne niemały zasób i to zasób, który tworzy fundament dla realnej zmiany i śmiało pomyślanego rozwoju.

Dodatkowych informacji na temat kursów udziela Małgorzata Siłka: m.silka@szkolaedukacji.pl; 506 245 942.

Małgorzata Siłka, m.silka@fde.org.pl, 506 245 942