Program stypendialny 2019/2020

Studenci Szkoły Edukacji PAFW i UW mogą otrzymać stypendium, które będzie wypłacane przez 10 miesięcy nauki.

Do ubiegania się o stypendium uprawnione są osoby, które pozytywnie przejdą rekrutację do Szkoły Edukacji PAFW i UW oraz które spełniają łącznie następujące kryteria:

  • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka;
  • osiągnęli na studiach wyższych ocenę końcową nie niższą niż 4,0;
  • dochód na członka rodziny nie przekracza 3.000 PLN brutto miesięcznie.

W roku akademickim 2019/2020 kwota stypendium będzie wynosić do 2000 zł brutto miesięcznie. Stypendium ma przede wszystkim pomóc w utrzymaniu się w trakcie studiów słuchaczom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej oraz osobom spoza Warszawy. Szczegółowe zasady dotyczące przyznawania i wysokości stypendiów zostały opisane w Regulaminie przyznawania stypendiów.

Stypendia przyznawane będą po każdej turze rekrutacji oddzielnie. Liczba stypendiów w danej turze jest ograniczona i zależy od środków przyznanych przez Fundatora na dany etap rekrutacji. Kandydaci z pierwszej tury mają większe szanse na uzyskanie dofinansowania.