Bartłomiej Walczak

Bartłomiej Walczak

ewaluacja, projekty badawcze
socjolog, antropolog kultury, dr habilitowany, pracuje na Uniwersytecie Warszawskim i w Szkole Edukacji PAFW i UW. Jego zainteresowania badawcze to przede wszystkim socjologia edukacji, w szczególności zmiana, partycypacja, ewaluacja w edukacji, profilaktyka, wpływ migracji na funkcjonowanie różnych instytucji społecznych. Autor licznych ekspertyz i badań m.in. dla OECD, OBWE, IBE, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Centrum Nauki Kopernik, Muzeum POLIN, Ministerstwa Edukacji, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Narodowego Centrum Kultury, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, FRSE, Multikulturni Center (Czechy), Fundacji im. St. Batorego, CSM, Public Education Evaluation Commission (Arabia Saudyjska), lokalnych instytucji samorządowych i edukacyjnych. Autor „Antropolog jako Inny. Od pierwszych badań terenowych do wyzwań ponowoczesnej antropologii (Wyd. Scholar, 2009) oraz „Rodzina transnarodowa – konteksty i implikacje” (Wyd. Scholar, 2016); współautor czterech książek oraz ponad sześćdziesięciu innych publikacji naukowych, które ukazały się w krajowych i zagranicznych pismach, m.in. International Journal of Environmental Research and Public Health, Anthropology Matters, Kulturze i Społeczeństwie, Kontekstach, kierownik oraz uczestnik około 100 polskich i międzynarodowych projektów badawczych i ewaluacyjnych.