Rekrutacja

Kto może ubiegać się o przyjęcie?

  • Studia przeznaczone są w pierwszej kolejności dla absolwentów studiów II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich na kierunkach: filologia polska lub matematyka.
  • Ze studiów w SE mogą również skorzystać nauczyciele języka polskiego i matematyki, których staż pracy nie przekracza 10 lat praktyki zawodowej.

W miarę wolnych miejsc przyjmowani będą też:

  • studenci studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku filologia polska oraz matematyka;
  • absolwenci studiów I stopnia na kierunku filologia polska lub matematyka (podczas studiów w SE mogą zdobyć kwalifikacje do podjęcia pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych);
  • kandydaci, którzy ukończyli studia magisterskie na kierunku pokrewnym do matematyki (przygotowanie merytoryczne zostanie potwierdzone przez komisję kwalifikacyjną po analizie suplementu do dyplomu).

Dwustopniowa rekrutacja

Proces rekrutacji do Szkoły Edukacji jest dwuetapowy. Przed przystąpieniem do rekrutacji prosimy o zapoznanie się z zakładką studia. Rekrutacja ma za zadanie sprawdzić wiedzę merytoryczną kandydata oraz jego predyspozycje do wykonywania zawodu nauczyciela. Kandydaci zostaną zakwalifikowani na studia zgodnie ze sporządzoną na podstawie uzyskanych wyników listą rankingową. Maksymalna liczba punktów do zdobycia podczas dwóch etapów to 15 punktów. Warunkiem przyjęcia jest uzyskanie co najmniej 8.

ETAP 1

Kandydaci proszeni są o wypełnienie formularza rekrutacyjnego. Oprócz informacji dotyczących wykształcenia, dotychczasowego doświadczenia zawodowego oraz podania danych kontaktowych kandydaci w liście motywacyjnym odpowiadają na pytanie, dlaczego chcą zostać nauczycielami (max. 3 pkt).

ETAP 2

Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu zostaną zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne, które odbywać się będą w siedzibie Szkoły Edukacji.

Rozmowa obejmuje dwa zadania (max. 12 pkt.):

  1. autoprezentację z omówieniem motywacji, które skłaniają kandydata do podjęcia studiów nauczycielskich. Punktowana będzie komunikatywność (max. 3 pkt) oraz przedstawienie i uzasadnienie własnych motywacji (max. 3 pkt).
  2. zadanie merytoryczne:
  • dla ścieżki polonistycznej: przedstawienie własnej interpretacji tekstu literackiego (max. 3 pkt) oraz ustosunkowanie się do innej interpretacji, wskazanie jej mocnych i słabych stron (max. 3 pkt.)
  • dla ścieżki matematycznej: przedstawienie własnego rozumowania matematycznego (max. 3 pkt.) oraz ustosunkowanie się do innego sposobu rozwiązania problemu, wskazanie mocnych i słabych stron cudzego rozwiązania (max. 3 pkt.).

Tekst literacki i zadania matematyczne zostaną przedstawione kandydatom przed rozmową kwalifikacyjną.